Mandat FAU

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at gymnastenes treningsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre i konkurransegrenene og bidra til at samarbeidet mellom foreldre og klubben er godt og styrker miljøet.

Mandat for FAU

 • Være bindeledd mellom administrasjon og foreldregruppen/gymnaster
 • Være et kontaktpunkt for foreldregruppen
 • Bistå i samarbeide og formidling av informasjon fra administrasjon til foreldregruppen
 • Formidle saker fra foreldregruppen til administrasjon
 • Ha ansvar for samt gjennomføring av dugnader
 • Gi informasjon til foreldregruppen om varslingsrutiner ved behov
 • Gjennomføre tiltak for miljøet til gymnaster og foreldre på avdelingen

Arbeidsområder for FAU

 • Informere og ha dialog med alle foreldre om aktuelle saker.
 • Samarbeide med administrasjonen på Hasle, igjennom jevnlige møter og dialog.
 • Gjennomføre jevnlige møter i egen regi, hvor saker tas opp.
 • Være representert på foreldremøter og holde foreldremøte selv ved behov.
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for gymnaster og foreldre
 • Uttale seg om relevante saker fra klubben, for eksempel retningslinjer for konkurransegrener, ordensregler i hall etc.
 • Organisere dugnad for foreldregruppen i forbindelse med kiosksalg i semesteret.
 • Organisere dugnad ved interne arrangementer; bespisning, kiosk, rigging, transport og evt. overnatting.

Valgordninger

Det er FAUs ansvar i samarbeid med administrasjonen å velge nye representanter til FAU. Det er ønskelig at FAU er representert fra ulike treningsgrupper. Ved nytt valg av medlemmer blir det sendt ut forespørsel til aktuelle grupper og det er FAU i samarbeid med administrasjonen som velger kandidat.

Det er viktig at alle foreldre er godt informert om hva det innebærer å være tillitsvalgt, og at det er en viss kontinuitet i arbeidsutvalget. FAU velger selv sin leder og fordeler arbeidsoppgaver til gruppens medlemmer.