Spørsmål og svar Korona

Her finner du spørsmål og svar vedrørende korona og OTF.

Det har kommet inn mange spørsmål og tilbakemeldinger til administrasjonen i Oslo Turnforening vedrørende Covid-19 og turnaktiviteten. Vi har samlet spørsmålene og svarene her. Siden oppdateres ved ny informasjon og nye spørsmål.

 

Spørsmål: Hva skjer? (Oppdatert 12.05.2020)

Svar: Som følge av forbudet mot organisert idrett stengte Oslo Turnforening Haslehallen torsdag 12.03.2020.

Det er med tungt hjerte at Oslo Turnforening meddeler at breddesemesteret avlyses frem til sommeren 2020. Det vil si at det ikke vil bli gjennomført flere treninger for bredde i Haslehallen dette semesteret.
Mandag 11.mai kom Norges Idrettsforbund med nye retningslinjer for gjennomføring av idrettsaktivitet. Til tross for at det åpnes opp for at mindre grupper kan trene sammen, også innendørs, vil vårsemesteret for bredde være avlyst. Med krav om en meters avstand og begrensninger på antall per gruppe vil det kreve så mye tilpasninger på hver gruppe at vi rett og slett ikke har nok plass i hall eller nok ansatte til å kunne gjennomføre trening i Haslehallen.

 

Spørsmål: Tilbyr Oslo Turnforening noe alternativt treningstilbud i den perioden Haslehallen er stengt og treninger er avlyst?

Svar: Oslo Turnforening har nå flere av våre trenere tilbake i prosentvise stillinger. Dette gjør at vi kan ha alternativ trening for våre medlemmer. For breddeaktiviteten legges det ukentlig ut treningsvideoer for våre medlemmer på vår offisielle YouTube-konto. Vi legger også ut treningstips og oppdateringer i sosiale medier.

For konkurransegymnaster jobbes det også kontinuerlig med vurdering av aktivitet for alle grupper, samt evaluering og utvikling av aktivitetsplanene. Se forøvrig spørsmål om konkurransegymnaster nedover på siden.

Håper alle blir med og fortsetter turnaktiviteten hjemme sammen med våre fantastiske trenere!

 

Spørsmål: Nå som det er åpnet for noe aktivitet, blir det trening for bredde i turnhallen før sommeren? (Oppdatert 22.05.2020)

Svar: Det er målet vårt! I uke 25 og 26 ønsker vi å sette opp flere treningsøkter som du kan melde deg på hvis du turnet hos oss denne våren. Det vil i første omgang være for alle f. 2013-2006. Mer informasjon kommer så fort det er klart.

 

Spørsmål: Hvordan fungerer online trening? 

Svar: Våre online treninger begynner i uke 18. Våre trenere har denne uken jobbet med å lage gode treningsøkter for flere av våre aldersgrupper. I begynnelsen er ikke øktene live, men det er noe vi hele tiden vurderer, og håper på å få til på sikt.

Alle treningsøktene publiseres på vår offisielle YouTube-kanal. Det er nye økter hver uke, og for noen aldersgrupper vil vi prøve å få ut trening to ganger i uken. Målet vårt er å kunne tilby følgende timeplan:

  • Mandag: Ungdom 10-16 år
  • Tirsdag: Gymlek 2-6 år og Turnstigen 6-12 år (2 ulike økter)
  • Onsdag: Ungdom 10-16 år og voksne 16 år + (2 ulike økter)
  • Torsdag: Turnstigen 6-12 år

Alle øktene vil være tilgjengelig fra kl. 15.00 den aktuelle dagen. Aldersinndelingene er veiledende og dere velger selv hvilke økter dere deltar på og gjennomfører. Våre trenere tilpasser øktene for aldersgruppen som er satt opp. TurnAkademiet kan følge treningene for Turnstigen som er samme alder og konsept. Tilrettelagt turnaktivitet anbefales å se både på gymlek for de som trenger mer støtte av foresatte og turnstigen for de som er mer selvstendig. Pause filmene slik at gymnastene får den tiden de trenger til å gjennomføre øvelsene.

Merk! Alle gymnaster har ulike forutsetninger for aktivitet. Det er derfor positivt om foresatte kan være med og bistå med tilpasninger ved behov. Våre treningsøkter er generelle og målet er at alle skal klare å gjennomføre noe av treningen.

 

Spørsmål: Er det noen retningslinjer for å trene hjemme?

Svar: Oslo Turnforening oppfordrer alle sine medlemmer til å drive med aktivitet og turntrening hjemme. Samtidig påminner vi også om at alle følger myndighetenes retningslinjer og råd som gjelder å hindre smitte. Dette gjelder spesielt dersom man møtes flere for å trene sammen og ved bruk av apparater.

NIF har åpnet for at Barneidrettsforsikringen under koronakrisen også gjelder hjemmetrening. Du kan lese mer om dette på NIF sine sider: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/na-dekker-barneidrettsforsikringen-ogsa-egentrening/

 

Spørsmål: Blir deler av treningsavgiften refundert? 

Svar: Oslo Turnforening er ikke en kommersiell bedrift, men en frivillig medlemsorganisasjon som eies av medlemmene. Det er styret i Oslo Turnforening som er ansvarlig for en forsvarlig økonomisk drift av foreningen, også i tiden fremover. Koronakrisen har, og vil videre påføre store økonomiske konsekvenser for foreningen. Det er på nåværende tidspunkt fremdeles uklart hvor mye kompensasjon idretten eventuelt vil få fra staten for tapt inntekt. Styret har derfor vurdert at foreningen dessverre, på nåværende tidspunkt, ikke har mulighet til å refundere medlemmene for de treningene som har gått tapt på grunn av korona (fra 12.mars).

Oslo Turnforening har fremdeles store poster på faste kostnader som fremdeles løper; leiekostnader, driftskostnader, forsikringer og lån osv. Dette er kostnader som ikke faller bort selv om vi har stengt for aktivitet.

Oslo Turnforening er underlagt Norges Idrettsforbund og følger de lover og regler som gjelder for idretten.
For utfyllende informasjon les NIFs informasjon som gjelder økonomi og refusjon under koronakrisen:  https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/okonomiske-konsekvenser/?fbclid=IwAR2CsUY2jcFcSocEc4yq7A0Vo5t9sBpjEr2u6nSe4uL3PR7bmNOOyLRSjBg

 

Spørsmål: Vil medlemmene få noen form for kompensasjon (eks. forlenget høstsemester, rabatterte priser for neste semester) for den tapte treningstiden denne våren?

Svar: Oslo Turnforening ønsker det beste for sine medlemmer og vil se på ulike løsninger for å tilfredsstille for det tapte denne våren. Vi har mottatt innspill og tar disse med i vurderingene når vi vet hvordan høstsemesteret ser ut og plan for semesteret kan settes.

Per i dag vet vi ikke hvordan dette løses, da det er usikkert hva som er bærekraftig for videre drift av Oslo Turnforening. Det jobbes hele veien for å minimere negative konsekvenser koronakrisen medfører og for i fremtiden kunne fortsette å tilby gym og turn for våre medlemmer.

Online trening er et tiltak vi setter i gang for å gi medlemmene et alternativt tilbud under koronakrisen.

 

Spørsmål: Hvordan blir det med påmelding for høstens partier? (Oppdatert 28.07.2020) 

Svar: Vi håper og jobber for å kunne åpne for normal drift fra høsten av. Påmelding åpner 10.august for nåværende medlemmer. Les mer om påmelding her 

 

Spørsmål: Hva skjer med treningsavgiften til høsten dersom det blir et nytt utbrudd av korona og organisert idrett må avlyses på nytt? (Nytt: 11.05.2020)

Svar: En forutsetning for at påmeldingen åpner i august er at vi er sikre på at vi klarer å gjennomføre semesteret på vanlig måte. Dersom det likevel skjer at vi blir nødt til å avlyse semesteret i løpet av høsten på grunn av korona vet vi per i dag ikke hvordan dette løses mtp treningsavgifter da det per i dag ikke foreligger noen kompensasjonsordning for tapte medlemsinntekter.

 

Spørsmål: Når kan vi trene i hallen igjen? (oppdatert 28.07.20)

Svar: Vi har hele veien ønsket og jobbet for å raskt kunne trene i hallen igjen, men innenfor de retningslinjer og veiledere myndigheter og Forbund har gitt, og med fokus på å hindre smitte av koronaviruset. Målet er normal drift og oppstart for alle partier til høstsemester.

Etter at de nye retningslinjene for smittevern ble lagt frem på  30.april fikk vi klarsignal om å starte opp noe trening i hallen, dette med svært strenge krav til smittevern, hvor kun ett fåtall av turnapparatene kunne brukes. Det har hele veien gradvis åpnet opp for mer og mer aktivitet og for bruk av turnappareter.

Vi tok med oss erfaringene fra den gradvise åpningen av hallen, og nå fått til at flere av medlemmene har tilbud om trening inne i hallen. 

Det er anleggseier av Haslehallen som ut ifra smittevernhensyn bestemte når hallen åpnes og setter kriterier. Videre er det administrasjonen og trenerne som har ansvar for at aktiviteten i hallen skjer innenfor de retningslinjer og smittevernhensyn som er gitt.

Høstsemesteret for bredde starter i uke 36, og TurnAkademiet starter i uke 35

Alle har fortsatt et stort ansvar i å hindre smitte, også nå i tilknytning til hallen. Alle må bidra for å sikre at vi ikke får tilfeller av smitte som gjør at vi må stenge ned hallen igjen, nå som vi er på vei tilbake.

Les veileder og retningslinjer fra Forbund: https://gymogturn.no/2020/04/23/koronainformasjon-samleside-ngtf/

 

Spørsmål: Hvorfor ble trenerne permitterte? 

Svar: Vi er en stor og kompleks organisasjon, som ikke bare driver aktivitet på Hasle, men også turn og trening i St. Olavsgate 25, i form av et treningssenter. Økonomien i foreningen ivaretar begge sentrene. Det innebærer at foreningen må gjøre tiltak begge steder for å kunne klare oss økonomisk gjennom koronakrisen. I St. Olavsgate stoppet inntektene umiddelbart med stengingen. Det innebar at det også måtte gjøre grep på Hasle utover de vi selvfølgelig igangsatte i St. Olavsgate. Begge steder ble pålagt stenging av myndighetene. Permitteringer har vært helt nødvendig for klubben i denne situasjonen.

Oslo Turnforening avdeling Hasle har 17 faste ansatte trenere og om lag 85 timetrenere.

 

Spørsmål: Når kan det forventes at det blir arrangert konkurranser igjen?

Svar: Turnforbundet, sammen med landslagstrenere og landslagsledelsen, har vurdert hvor lang tid det bør gå for at det vil være trygt, forsvarlig og rettferdig å starte med konkurranser etter oppstart av normal trening for konkurransegymnaster. Anbefalingen sier at det bør gå 8-10 uker mellom oppstart av normal treningsaktivitet og deltakelse på offentlige konkurranser. Dette innebærer at tidspunkt fortsatt er uvisst.

Det poengteres også at man må være tålmodig i oppstartfasen, hvor man trapper opp og starter med den normale treningen, dette for å unngå skader.

 

Kontakt

Administrasjonen kan nåes på e-post og på telefon.

E-post: haslehallen@osloturn.no

Telefon: 23 24 62 80

Våre telefontider er: mandag – torsdag klokken 10.00-11.30 og 12.30-14.00.

Administrasjonen har ferie i uke 28-30. Henvendelser på telefon og mail vil ikke bli besvart i dette tidsrommet.