Vilkår for påmelding

Alle medlemmer, utøvere og foresatte må akseptere og forholde seg til Oslo Turnforenings vilkår for påmelding.

Vilkår for påmelding

Alle medlemmer, utøvere og foresatte plikter å sette seg inn i, og akseptere, Oslo Turnforenings vilkår for påmelding uten forbehold. Det er disse vilkårene som til enhver tid er gjeldende. Ved endringer av betydning vil Oslo Turnforening informere alle medlemmer.

Som medlem i Oslo Turnforening plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på den informasjonen som finnes på vår hjemmeside www.osloturn.no og som sendes ut på mail. Alle medlemmer over 16 år har stemmerett på Oslo Turnforenings årsmøte.

Alle medlemmer i Oslo Turnforening administrerer sin egen profil i medlemssystemet Weborg. Som medlem eller foresatt er du selv ansvarlig for til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.

Oslo Turnforening plikter å stille med lokaler, utstyr og instruktører til alle sine partier så sant det er forsvarlig å gjennomføre trening.

Force majeure

Skulle det oppstå situasjoner som ligger utenfor Oslo Turnforenings kontroll (force majeure), er det opp til årsmøtet å ta stilling til kompensasjon og/eller erstatning for tapt trening.

I forbindelse med koronasituasjonen viser vi til NIFs informasjon, «Juridiske konsekvenser for idretten som følge av koronaviruset». https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/juridiske-konsekvenser-for-idretten-som-folge-av-koronaviruset/

Smitteverntiltak i forhold til koronapandemien er til enhver tid gjeldende regler fra myndighetene og Oslo Turnforening. Disse må alltid overholdes. Reglene kan leses her: https://osloturn.no/kategori/korona/

Påmelding og betaling av medlems- og treningskontingent

 • Alle medlemmer skal, med mindre annet er avtalt eller informert om, betale treningskontingent for alle partier de deltar på.
 • Påmelding og betaling av treningskontingent skjer vanligvis i forkant av hvert semester og minimum 2 ganger i året. Semesterstart er normalt i januar og i august.
 • All påmelding og betaling skal skje gjennom medlemssystemet Weborg.
 • Betaling av treningskontingent skjer direkte ved påmelding til et parti. Har du ikke betalt, har du ikke rett på plass på et parti hos Oslo Turnforening.
 • Medlemskontingenten må betales uavhengig av når på året man melder seg inn.
 • Medlemskontingenten betales ved første innmelding, og deretter en gang hvert kalenderår. I medlemskontingenten ligger en lovpålagt forsikring for medlemmet.
 • Dersom du ikke får plass på et parti, men havner f.eks. på venteliste, trenger du ikke betale medlemskontingent.
 • Betaling gjøres ved bruk av kort (Visa/Mastercard) direkte via medlemsprofilen i weborg. Ordrebekreftelse for vellykket kjøp mottas på mail.
 • I treningskontingenten ligger et administrasjonsgebyr til leverandør av medlemssystemet. Gebyret utgjør 2,5 % av treningsavgiften + 2,- kr pr transaksjon.
 • Hvis du står på venteliste og får tilbud om plass, har du 24 timer på deg fra du mottar plasstilbudet til å bekrefte plassen. Plassen bekreftes ved å betale medlems- og treningskontingent. Dersom du ikke betaler innen 24 timer mister du plassen og den tilbys automatisk nestemann på ventelisten. Sjekk derfor e-post også i helgene (inkludert søppelpost).
 • Har du sendt inn endringsskjema for bytte av parti gjelder samme regler som ovenfor. 24-timers frist fra du mottar tilbud om plass til den må være betalt. Sjekk derfor e-post  også i helgene (inkludert søppelpost).
 • Oslo Turnforening har ikke søskenrabatt.
 • Oslo Turnforening har ingen egne støtteordninger til barn og unge i familier med lav betalingsevne. Disse kan henvende seg til Oslo Turnforening og få hjelp til å søke støtte til medlemskontingent og treningsavgift. Kontakt administrasjonen på mail okonomi@osloturn.no innen 15. juni for allerede aktive medlemmer som ønsker å fortsette, og 3. august nye medlemmer, for høstsemesteret og innen 15. november for vårsemesteret. Alle søknader behandles konfidensielt. Administrasjonen vil være behjelpelig med å søke hos offentlige instanser, men det kan ikke garanteres at man får støtte.

For konkurranseutøvere / representasjonsutøvere

 • Konkurranseutøvere og andre medlemmer som overføres fra ett semester til det neste mottar link til betaling, og medlems- og treningskontingent skal være betalt i sin helhet innen forfall.
 • For de av våre medlemmer som deltar på stevner og konkurranser vil det bli sendt deltakeravgift/egenandel via Weborg. Denne må betales til forfall.
 • Oslo Turnforening kan utestenge en utøver som ikke har betalt alt utestående til Oslo Turnforening tidligst etter 1. purring.
 • Utøvere kan søke Oslo Turnforening om delbetaling av treningsavgift. Kontakt administrasjonen på mail okonomi@osloturn.no. Alle søknader behandles konfidensielt.

Enkelttimer/kursaktivitet

 • Oslo Turnforening tilbyr fra tid til annen enkelttimer eller kurs med bestemt tidsrom for gjennomføring. Påmelding og betaling for slike tilbud går via Weborg, og påmelding er bindende.
 • Ved deltakelse på enkelttimer må egenerklæringsskjema undertegnes før treningen kan starte.
 • Angrerett etter angrerettloven gjelder ikke disse tilbudene jf. lovens § 22 bokstav m (se nedenfor).
 • Det kreves ikke medlemskap for enkelttimer/kurs.

Forsikring 

 • Alle medlemmer i Oslo Turnforening er forsikret via Norges Idrettsforbund/ Norges Gymnastikk og Turnforbund.

Angrerett etter angrerettloven

Ved påmelding/innmelding som skjer utenom Oslo Turnforenings faste lokaler, har medlemmet som utgangspunkt rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Oslo Turnforening senest 15 dager før mandag i oppstartsuken. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Dersom påmelding skjer i løpet av de siste 14 dagene før semesterstart gjelder vanlig angrefristlov 14 dager. Skriftlig melding til Oslo Turnforening regnet fra avtalen ble inngått. Melding om benyttelse av angrerett etter angrerettloven kan fremsettes ved bruk av standardisert angrerettskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring.

Gitt dagens usikre tider i forbindelse med Covid-19 utvides angrefristen til og med søndag 8.august 2021,  14 dager før oppstartsuken.

Medlemmet har ved rettidig utøvelse av angrerett etter angrerettloven krav på å få tilbakebetalt fra Oslo Turnforening det medlemmet har betalt som ledd i avtalen som dermed termineres, om ikke annet fremgår av avsnitt lenger ned. Tilbakebetalingen skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Oslo Turnforening fikk rettidig melding om medlemmets beslutning om å utøve angrerett etter angrerettloven.

Ved benyttelse av angreretten reduseres tilbakebetaling med ca 5 % av treningsavgiften og 25,- kr av medlemskontingentens beløp. Dette er transaksjonsgebyr Oslo Turnforening betaler videre til systemleverandør.

Dersom aktiviteten har startet før angreretten utøves, er medlemmet forpliktet til å betale et beløp som står i rimelig forhold til den del av tjenesten/treningene som er gjennomført frem til det tidspunkt medlemmet gir rettidig melding om utøvelse av angrerett. Medlemmet må da betale:

  • 400,- i administrasjonsgebyr
  • 475,- i medlemskontingent
  • Antall treninger medlemmet kunne ha deltatt på i perioden før utmelding

Ved påmelding til kurs med bestemt dato eller tidsrom for gjennomføring, herunder også aktivitetstilbud med bestemt tidsangivelse i ferier, gjelder ikke angrerett etter angrerettloven, jfr. lovens § 22 bokstav m.

Utmelding utenom utøvelse av angrerett etter angrerettloven 

Utmelding skal formidles skriftlig gjennom vårt utmeldingsskjema, jf. NIFs lover.

Det regnes m.a.o. ikke som gyldig utmelding ved å gi muntlig beskjed til trener eller resepsjon.

Utmelding gir ingen rett på refusjon av treningsavgift eller medlemskontingent. Dersom utmelding kommer OTF i hende 15 dager før semesterstart vil halvparten av treningsavgiften kunne refunderes. Dette gjelder ikke medlemskontingenten.

Ved utmelding på grunn av langvarig sykdom eller skade, kan legeerklæring sendes per e-post til administrasjonen på okonomi@osloturn.no. Hvert enkelt tilfelle blir behandlet individuelt og konfidensielt. Treningsavgiften kan bli refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon. Det er ingen refusjonsrett etter halvgått semester.

For spørsmål og henvendelser angående betaling, send e-post til okonomi@osloturn.no 

Permisjoner

Permisjon gis til utøvere i særskilte tilfeller etter søknad. Begrunnet søknad sendes til okonomi@osloturn.no

Sikkerhetsregler hos Oslo Turnforening

Alle medlemmer av Oslo Turnforening plikter å følge våre sikkerhetsregler. Brudd på reglene kan medføre utestenging fra Oslo Turnforening uten refusjon av treningsavgift og medlemskontingent.

 • Oslo Turnforening er et rent idrettslag og har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler blant våre utøvere og andre som trener på vårt senter. Det er ikke lov med tobakk eller alkohol inne i hall eller under trening.
 • Våre ansatte trenere har det sportslige ansvaret og alle gymnaster og foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
 • Ingen skal begynne trening uten en trener fra Oslo Turnforening til stede.
 • Kun de som deltar på partiene skal oppholde seg inne i hallen. Foresatte og søsken må oppholde seg andre steder.
 • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under vanlig trening.
 • På interne og eksterne arrangement vil det være tillat å filme og/eller fotografere, men vi minner om at det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.
 • Man skal vise respekt for senteret og våre apparater og utstyr, og behandle de deretter.
 • Når man forlater hallen skal den være ryddig. Trenere har ansvaret for å vise og lære gymnastene hvor løst utstyr skal stå, og det skal settes av tid til rydding ved behov på slutten av treningen.
 • Skumgummiklossene i gropa skal ikke rives opp.
 • Vannflasker skal settes i garderober eller på anviste plasser i hallen. Mat er ikke tillatt inne i hallen.
 • Det er ikke tillat å trene med tyggegummi eller snus.
 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy og langt hår må settes opp i strikk. Det er ikke behov for bruk av innesko, de fleste turner barbeint eller med turnsko.
 • Foresatte som er med på foreldre&barn-parti skal ha egnet treningstøy. Alle som deltar i aktiviteten må ta av klokker og smykker.
 • Alle må utvise forsiktighet ved bruk av trampoliner og andre turnapparater. Utstyret er dyrt og det er ikke risikofritt å trene i apparatene.
 • Når man bruker trampoliner skal det alltid kun være 1 person på trampolinene av gangen. Du skal hoppe midt i trampolinen og kun under oppsyn av trener. Avklar med treneren hva du skal gjøre i forkant og hold deg innenfor ditt ferdighetsnivå. Forsøk aldri med vilje å lande på strake bein, med hodet først eller på hendene.