Vilkår for påmelding

Alle medlemmer og foresatte (for medlemmer under 18 år) må akseptere og forholde seg til Oslo Turnforenings vilkår for påmelding og deltakelse på våre aktiviteter.

Oppdatert 15. november 2021.
Last ned PDF – Vilkår for påmelding Oslo Turnforening.

Innledning

Alle medlemmer og foresatte for medlemmer under 18 år, plikter å sette seg inn i, og akseptere, Oslo Turnforenings «vilkår for påmelding» uten forbehold.

Ved endringer i vilkår av betydning eller ved annen viktig informasjon vil Oslo Turnforening informere alle medlemmer via foreningens nettsider (www.osloturn.no) og eventuelt også via e-postadresser registrert i medlemsregister. Som medlem plikter du å holde deg oppdatert på informasjon som publiseres på foreningens hjemmeside.

Alle medlemmer i Oslo Turnforening administrerer sin egen brukerinformasjon i medlemssystemet Weborg. Som medlem eller foresatt er du ansvarlig for å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.

Alle medlemmer som er 15 år i løpet av kalenderåret, har mulighet til å delta på Oslo Turnforenings årsmøte med stemmerett. Det er årsmøtet i foreningen som vedtar langtidsplaner, økonomi og andre forhold som kan påvirke foreningens aktiviteter.

Oslo Turnforening plikter å stille med lokaler, utstyr og instruktører til alle sine partier og aktiviteter så framt det er forsvarlig å gjennomføre trening/arrangement. Nasjonale og lokale myndigheter kan pålegge begrensninger i aktiviteten ved f.eks. pandemi eller andre hendelser.

Påmelding og betaling av medlemskontingent og treningsavgift

 • Oslo Turnforening informerer om aktivitetstilbud og påmeldingsrutiner på foreningens nettsider. Semesterstart er normalt i januar og august, med påmelding i forkant av semesterstart.
 • For å kunne delta på våre aktiviteter må man ha betalt en medlemskontingent og treningsavgift for den enkelte aktivitet.
 • Medlemskontingenten inkluderer lovpålagt forsikring for medlemmet og avgifter til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Kontingenten gjelder for et kalenderår
  (1. januar til 31. desember) og må betales i sin helhet uavhengig av når på året man melder seg inn. Medlemskontingenten betales ved første innmelding, og deretter en gang hvert kalenderår i januar.
 • Alle medlemmer skal betale treningsavgift for alle partier de deltar på. Treningsavgiften gjelder for et semester (halvår), med mindre medlemmet deltar på arrangement eller kurs.
 • All påmelding skal skje gjennom medlemssystemet Weborg. Påmeldingen er kun gyldig (bekreftet) når betalingen er fullført i sin helhet. Betaling skjer ved bruk av kort (Visa/Mastercard) via medlemsprofilen i Weborg. Bekreftelse for vellykket påmelding og betaling sendes til oppgitt e-postadresse. Dersom betalingen ikke er fullført innen betalingsfristen, normalt 24 timer fra bekreftet plass, mister man plassen på ønsket aktivitet.
 • Dersom du ikke får plass på ønsket parti, men velger å stå på venteliste, skal du ikke betale medlemskontingent og treningsavgift.
 • Hvis du står på venteliste og får tilbud om plass på ønsket aktivitet/parti, har du normalt 24 timer fra du mottar tilbud om plass (via e-post) til å bekrefte plassen ved å betale medlemskontingent og treningsavgift. Dersom du ikke betaler innen fristen mister du plassen og den tilbys automatisk til neste på ventelisten. Sjekk derfor e-post regelmessig inkludert i helgene. Vær obs på at e-post også kan havne i spam/søppelpost.
 • Har du sendt inn bytteskjema for bytte av parti gjelder også 24 timers frist fra du mottar tilbud om plass til den må være betalt. Sjekk derfor e-post regelmessig inkludert i helgene. Vær obs på at e-post også kan havne i spam/søppelpost.
 • Dersom du har betalt for deltakelse på to eller flere partier og ønsker å redusere antall partier/deltakelser må du melde fra senest 14 dager etter siste betaling til okonomi@osloturn.no. Dette for å frigjøre plass til andre deltakere samt få refusjon av treningsavgift for ikke benyttet parti.
 • Ved benyttelse av angreretten reduseres tilbakebetaling med 5 % av treningsavgiften og kr 25,- av medlemskontingentens beløp. Dette er transaksjonsgebyr Oslo Turnforening betaler til systemleverandør av medlemsregisteret og ikke noe som foreningen beholder selv.
 • Oslo Turnforening har ikke søskenrabatt.
 • Oslo Turnforening har ingen egne støtteordninger til barn og unge i familier med lav betalingsevne. Foreningen kan bistå familier ved å søke støtte til medlemskontingent og treningsavgift fra offentlige instanser. Foresatte bes kontakte foreningen på e-post okonomi@osloturn.no så tidlig som mulig, og helst to måneder før aktivitetsstart. Administrasjonen kan ikke garantere noe støtte. Alle søknader behandles konfidensielt.

Påmelding konkurranseutøvere / representasjonsutøvere

 • Medlemmer som trener på konkurranse- eller oppvisningsgrupper vil motta betalingsinformasjon i egen e-post før semesterstart. Medlemskontingent og treningsavgift skal være betalt via påmeldingssystemet Weborg i sin helhet innen forfall.
 • Oslo Turnforening kan utestenge et medlem som ikke har betalt alt utestående til foreningen. Dette tidligst etter at 1. purring har forfalt.
 • Medlemmer kan søke Oslo Turnforening om delbetaling av treningsavgift ved å kontakte administrasjonen på e-post okonomi@osloturn.no. Alle søknader behandles konfidensielt.

Enkelttimer / kursaktivitet

 • Oslo Turnforening tilbyr fra tid til annen enkelttimer eller kurs med bestemt tidsrom for gjennomføring. Påmelding og betaling for slike tilbud skjer via medlemssystemet Weborg. All påmelding er bindende.
 • Ved deltakelse på enkelttimer må egenerklæringsskjema undertegnes før treningen kan starte.
 • Angrerett etter angrerettloven gjelder ikke disse tilbudene jf. lovens § 22 bokstav m.
 • Det kreves ikke medlemskap for deltakelse på enkelttimer / kursaktivitet.
 • Deltakere på kurs/enkelttimer er ikke forsikret og anbefales å sørge for egen forsikring.

Forsikring

 • Alle medlemmer i Oslo Turnforening er forsikret via Norges Idrettsforbund / Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikring forutsetter at medlemskontingenten er betalt.

Force majeure / korona

 • Skulle det oppstå situasjoner som ligger utenfor Oslo Turnforenings kontroll (force majeure), er det opp til årsmøtet i Oslo Turnforening å ta stilling til eventuelle forespørsler om kompensasjon og/eller erstatning for tapt trening. Alle medlemmer kan fremme saker til årsmøtet. Årsmøtet avholdes normalt påfølgende år i mars måned. Se kunngjøringer på våre hjemmesider.
 • I forbindelse med koronasituasjonen viser vi til informasjon fra Norges Idrettsforbund og myndighetene med de «Juridiske konsekvenser» dette har for idretten.
 • Nasjonale og lokale myndigheter kan pålegge Oslo Turnforening tiltak og begrensninger som vil ha innvirkning på foreningens aktivitet. Foreningen kan også iverksette smitteverntiltak for å ivareta foreningen og medlemmenes helse og sikkerhet. Medlemmer og foresatte/andre som følger medlemmet til trening/aktivitet plikter å forholde seg til gjeldende regler. Gjeldende regler og tiltak er publisert på foreningens hjemmesider.

Angrerett etter angrerettloven

 • Ved påmelding / innmelding som skjer utenom Oslo Turnforenings faste lokaler, har medlemmet som utgangspunkt rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Oslo Turnforening senest 15 dager før mandag i oppstartsuken. Dersom påmelding skjer i løpet av de siste 14 dagene før semesterstart gjelder angrefristlovens frist på 14 dager.
 • Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt til okonomi@osloturn.no før utløpet av fristen. Melding om benyttelse av angrerett etter angrerettloven kan fremsettes ved bruk av standardisert angrerettskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring.
 • Medlemmet har ved rettidig utøvelse av angrerett etter angrerettloven krav på å få tilbakebetalt fra Oslo Turnforening det medlemmet har betalt som ledd i avtalen som dermed termineres, om ikke annet fremgår av avsnitt lenger ned. Tilbakebetalingen skal skje uten unødig opphold, og senest 30 dager fra Oslo Turnforening fikk rettidig melding om medlemmets beslutning om å utøve angrerett etter angrerettloven.
 • Ved benyttelse av angreretten reduseres tilbakebetaling med 5 % av treningsavgiften og kr 25,- av medlemskontingenten. Dette er transaksjonsgebyr Oslo Turnforening betaler til systemleverandør av medlemsregisteret og ikke noe som foreningen beholder selv.
 • Dersom aktiviteten har startet før angreretten utøves, er medlemmet forpliktet til å betale et beløp som står i rimelig forhold til den del av tjenesten/treningene som er gjennomført frem til det tidspunkt medlemmet gir rettidig melding om utøvelse av angrerett. Medlemmet må da betale:
  – kr 400,- i administrasjonsgebyr.
  – kr 475,- i medlemskontingent.
  – Andel treningsavgift for det antall treninger medlemmet kunne ha deltatt på i perioden før utmelding.
 • Ved påmelding til kurs med bestemt dato eller tidsrom for gjennomføring, herunder også aktivitetstilbud med bestemt tidsangivelse i ferier, gjelder ikke angrerett etter angrerettloven, jfr. lovens § 22 bokstav m.

Utmelding utenom utøvelse av angrerett etter angrerettloven

 • Utmelding skal formidles skriftlig gjennom vårt utmeldingsskjema, jf. gjeldende lover fra Norges Idrettsforbund.
 • Det å gi muntlig eller skriftlig beskjed til trener/resepsjonist/andre regnes ikke som gyldig utmelding.
 • Utmelding gir ingen rett på refusjon av treningsavgift eller medlemskontingent.
 • Dersom utmelding kommer Oslo Turnforening i hende 15 dager før semesterstart vil halvparten av treningsavgiften kunne refunderes. Dette gjelder ikke medlemskontingenten.
 • Ved utmelding på grunn av langvarig sykdom eller skade, kan legeerklæring sendes per e-post til okonomi@osloturn.no. Hvert enkelt tilfelle blir behandlet individuelt og konfidensielt. Treningsavgiften kan bli delvis refundert etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.
 • Det er ingen refusjonsrett etter halvgått semester.
 • For spørsmål og henvendelser angående betaling, send e-post til okonomi@osloturn.no.

Permisjoner

 • Permisjon gis til utøvere i særskilte tilfeller etter søknad. Begrunnet søknad sendes til okonomi@osloturn.no.

Sikkerhetsregler hos Oslo Turnforening

Alle medlemmer av Oslo Turnforening plikter å følge våre sikkerhetsregler. Brudd på reglene kan medføre utestenging fra Oslo Turnforening uten refusjon av treningsavgift og medlemskontingent.

 • Oslo Turnforening er et rent idrettslag og har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler blant våre utøvere og andre som trener på vårt senter.
 • Det er ikke lov med tobakk, alkohol eller andre rusmidler i våre treningsanlegg.
 • Medlemmer, foresatte eller andre som er påvirket av rusmidler vil bli henvist ut av våre treningsanlegg.
 • Våre ansatte trenere har det sportslige ansvaret for alle våre aktiviteter. Alle gymnaster og foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne og andre ansatte.
 • Ingen skal begynne trening uten en trener fra Oslo Turnforening til stede.
 • Kun de som deltar på partiene skal oppholde seg inne i hallen. Foresatte, søsken og andre må oppholde seg andre steder.
 • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under vanlig trening.
 • På interne og eksterne arrangement vil det være tillat å filme og/eller fotografere, men vi minner om at det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.
 • Alle er ansvarlig for å ta vare på våre treningsfasiliteter, inkludert treningsutstyr og annet inventar i våre fellesområder.
 • Når man forlater hallen skal den være ryddig. Trenere har ansvaret for å veilede gymnastene hvor løst utstyr skal plasseres ved endt trening. Det skal settes av tid til rydding ved behov på slutten av treningen.
 • Skumgummiklossene i gropa skal ikke rives opp.
 • Vannflasker skal settes i garderober eller på anviste plasser i hallen. Mat er ikke tillatt inne i hallen. Det er ikke tillat å trene med tyggegummi eller snus.
 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy. Langt hår må settes opp i strikk. Det skal ikke benyttes innesko under trening. Vi turner barbeint eller med (turn-)sokker.
 • Foresatte som er med på foreldre&barn-parti skal ha egnet treningstøy.
 • Alle som deltar i aktivitet må ta av klokker, smykker og annet som kan bidra til skade på utøver og/eller trener.
 • Alle må utvise forsiktighet ved trening i hallen, da det innebærer en risiko ved å trene i apparatene. Trening skal kun skje ved tilsyn av trener.
 • Bruk av trampoliner er kun tillatt under oppsyn av trener. Når man bruker trampoliner skal det alltid være kun en (1) person på trampolinene om gangen. Avklar med treneren hva du skal gjøre i forkant og hold deg innenfor ditt ferdighetsnivå. Forsøk aldri med vilje å lande på strake bein, med hodet først eller på hendene.