Vilkår for påmelding

Alle medlemmer og foresatte (for medlemmer under 18 år) må akseptere og forholde seg til Oslo Turnforenings vilkår for påmelding og deltakelse på våre aktiviteter.

Sist oppdatert 15. august 2021.

Innledning

Alle medlemmer og foresatte (for medlemmer under 18 år) plikter å sette seg inn i, og akseptere, Oslo Turnforenings påmeldingsvilkår uten forbehold. Ved endringer av betydning vil Oslo Turnforening informere alle medlemmer via våre nettsider og e-post.

Som medlem i Oslo Turnforening plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på informasjon som publiseres på vår hjemmeside www.osloturn.no og informasjon sendes ut på e-post.

Alle medlemmer, som er 15 år i løpet av kalenderåret, har mulighet til å delta på Oslo Turnforenings årsmøte med stemmerett. Det er årsmøtet i foreningen som vedtar langtidsplaner, økonomi og andre forhold som kan påvirke våre aktiviteter.

Alle medlemmer i Oslo Turnforening administrerer sin egen brukerinformasjon i medlemssystemet Weborg. Som medlem eller foresatt er du ansvarlig for å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.

Oslo Turnforening plikter å stille med lokaler, utstyr og instruktører til alle sine partier og aktiviteter så sant det er forsvarlig å gjennomføre trening eller planlagte arrangement.

Påmelding og betaling av medlems- og treningskontingent

 • Oslo Turnforening informerer om aktivitetstilbud og påmeldingsrutiner på våre nettsider. Semesterstart er normalt i januar og august, med påmelding i forkant av semesterstart.
 • For å kunne delta på våre aktiviteter må man ha betalt en medlemsavgift og en treningskontingent for den enkelte aktivitet. Medlemsavgiften inkluderer lovpålagt forsikring for medlemmet og avgifter til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Medlemskontingenten må betales uavhengig av når på året man melder seg inn. Medlemskontingenten betales ved første innmelding, og deretter en gang hvert kalenderår.
 • Alle medlemmer skal, med mindre annet er avtalt eller informert om, betale treningskontingent for alle partier de deltar på. Treningskontingenten gjelder for et semester (halvår).
 • All påmelding skal skje gjennom medlemssystemet Weborg. Betaling gjøres ved bekreftet påmelding. Betaling skjer ved bruk av kort (Visa/Mastercard) via medlemsprofilen i Weborg. Bekreftelse for vellykket påmelding og betaling mottas på e-post. Dersom betalingen ikke er fullført innen betalingsfristen, normalt 24 timer fra bekreftet plass, risikerer man å miste plassen på ønsket aktivitet.
 • Dersom du ikke får plass på ønsket parti, men havner f.eks. på venteliste, trenger du ikke betale medlems- og treningskontingent.
 • Hvis du står på venteliste og får tilbud om plass, har du 24 timer på deg fra du mottar tilbud om plass til å bekrefte plassen ved å betale medlems- og treningskontingent. Dersom du ikke betaler innen 24 timer mister du plassen og den tilbys automatisk til den neste på ventelisten. Sjekk derfor e-post også i helgene (inkludert søppelpost).
 • Har du sendt inn endringsskjema for bytte av parti gjelder også 24 timers frist fra du mottar tilbud om plass til den må være betalt. Sjekk derfor e-post  også i helgene (inkludert søppelpost).
 • Dersom du har betalt for deltakelse på to eller flere partier og ønsker å redusere antall partierdeltakelser må du melde fra senest 14 dager etter siste betaling til okonomi@osloturn.no. Dette for å frigjøre plass til andre deltakere og få refusjon av treningsavgift for ikke benyttet parti. Ved benyttelse av angreretten reduseres tilbakebetaling med 5 % av treningsavgiften og 25,- kr av medlemskontingentens beløp. Dette er transaksjonsgebyr Oslo Turnforening betaler til systemleverandør av medlemsregisteret og ikke noe som foreningen selv beholder.
 • Oslo Turnforening har ikke søskenrabatt.
 • Oslo Turnforening har ingen egne støtteordninger til barn og unge i familier med lav betalingsevne. Disse kan henvende seg til Oslo Turnforening og få hjelp til å søke støtte til medlemskontingent og treningsavgift. Kontakt administrasjonen på e-post okonomi@osloturn.no innen så snart som mulig, og helst to måneder før aktivitetsstart. Alle søknader behandles konfidensielt. Administrasjonen vil være behjelpelig med å søke hos offentlige instanser, men det kan ikke garanteres at man får støtte.

Påmelding konkurranseutøvere / representasjonsutøvere

 • Medlemmer som trener på konkurranse- eller oppvisningsgrupper vil motta betalingsinformasjon i egen e-post før semesterstart. Medlems- og treningskontingent skal være betalt via påmeldingssystemet Weborg i sin helhet innen forfall.
 • Oslo Turnforening kan utestenge et medlem som ikke har betalt alt utestående til Oslo Turnforening tidligst etter 1. purring.
 • Utøvere kan søke Oslo Turnforening om delbetaling av treningsavgift ved å kontakte administrasjonen på e-post okonomi@osloturn.no. Alle søknader behandles konfidensielt.

Enkelttimer / kursaktivitet

 • Oslo Turnforening tilbyr fra tid til annen enkelttimer eller kurs med bestemt tidsrom for gjennomføring. Påmelding og betaling for slike tilbud skjer via medlemssystemet Weborg. All påmelding er bindende.
 • Ved deltakelse på enkelttimer må egenerklæringsskjema undertegnes før treningen kan starte.
 • Angrerett etter angrerettloven gjelder ikke disse tilbudene jf. lovens § 22 bokstav m.
 • Det kreves ikke medlemskap for deltakelse på enkelttimer / kursaktivitet.

Forsikring

 • Alle medlemmer i Oslo Turnforening er forsikret via Norges Idrettsforbund / Norges Gymnastikk og Turnforbund. Forsikring forutsetter at medlemskontingenten er betalt.

Force majeure

 • Skulle det oppstå situasjoner som ligger utenfor Oslo Turnforenings kontroll (force majeure), er det opp til Årsmøtet i Oslo Turnforening å ta stilling til eventuelle forespørsler om kompensasjon og/eller erstatning for tapt trening. Alle medlemmer kan fremme saker til årsmøtet. Årsmøtet avholdes normalt påfølgende år i mars måned. Se kunngjøringer på våre hjemmesider.
 • I forbindelse med koronasituasjonen viser vi til NIFs informasjon, «Juridiske konsekvenser for idretten som følge av koronaviruset».
  https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/juridiske-konsekvenser-for-idretten-som-folge-av-koronaviruset/
 • Smitteverntiltak i forhold til koronapandemien er til enhver tid gjeldende regler fra myndighetene og Oslo Turnforening. Disse må alltid overholdes av medlemmer og foresatte/andre som følger medlemmet til trening/aktivitet. Reglene kan leses her: https://osloturn.no/kategori/korona/.

Angrerett etter angrerettloven

 • Ved påmelding / innmelding som skjer utenom Oslo Turnforenings faste lokaler, har medlemmet som utgangspunkt rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Oslo Turnforening senest 15 dager før mandag i oppstartsuken. Dersom påmelding skjer i løpet av de siste 14 dagene før semesterstart gjelder vanlig angrefristlov 14 dager.
 • Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Melding om benyttelse av angrerett etter angrerettloven kan fremsettes ved bruk av standardisert angrerettskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring.
 • Medlemmet har ved rettidig utøvelse av angrerett etter angrerettloven krav på å få tilbakebetalt fra Oslo Turnforening det medlemmet har betalt som ledd i avtalen som dermed termineres, om ikke annet fremgår av avsnitt lenger ned. Tilbakebetalingen skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Oslo Turnforening fikk rettidig melding om medlemmets beslutning om å utøve angrerett etter angrerettloven.
 • Ved benyttelse av angreretten reduseres tilbakebetaling med 5 % av treningsavgiften og 25,- kr av medlemskontingentens beløp. Dette er transaksjonsgebyr Oslo Turnforening betaler til systemleverandør av medlemsregisteret og ikke noe som foreningen selv beholder.
 • Dersom aktiviteten har startet før angreretten utøves, er medlemmet forpliktet til å betale et beløp som står i rimelig forhold til den del av tjenesten/treningene som er gjennomført frem til det tidspunkt medlemmet gir rettidig melding om utøvelse av angrerett. Medlemmet må da betale:
  – 400,- i administrasjonsgebyr
  – 475,- i medlemskontingent
  – Andel treningskontingent for det antall treninger medlemmet kunne ha deltatt på i perioden før utmelding
 • Ved påmelding til kurs med bestemt dato eller tidsrom for gjennomføring, herunder også aktivitetstilbud med bestemt tidsangivelse i ferier, gjelder ikke angrerett etter angrerettloven, jfr. lovens § 22 bokstav m.

Utmelding utenom utøvelse av angrerett etter angrerettloven

 • Utmelding skal formidles skriftlig gjennom vårt utmeldingsskjema, jf. gjeldende lover fra Norges Idrettsforbund.
 • Det regnes ikke som gyldig utmelding ved å gi muntlig beskjed til trener eller resepsjon.
 • Utmelding gir ingen rett på refusjon av treningsavgift eller medlemskontingent. Dersom utmelding kommer Oslo Turnforening i hende 15 dager før semesterstart vil halvparten av treningskontingenten kunne refunderes. Dette gjelder ikke medlemskontingenten.
 • Ved utmelding på grunn av langvarig sykdom eller skade, kan legeerklæring sendes per e-post til okonomi@osloturn.no. Hvert enkelt tilfelle blir behandlet individuelt og konfidensielt. Treningsavgiften kan bli refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.
 • Det er ingen refusjonsrett etter halvgått semester.
 • For spørsmål og henvendelser angående betaling, send e-post til okonomi@osloturn.no.

Permisjoner

 • Permisjon gis til utøvere i særskilte tilfeller etter søknad. Begrunnet søknad sendes til okonomi@osloturn.no.

Sikkerhetsregler hos Oslo Turnforening

Alle medlemmer av Oslo Turnforening plikter å følge våre sikkerhetsregler. Brudd på reglene kan medføre utestenging fra Oslo Turnforening uten refusjon av trenings- og medlemskontingent.

 • Oslo Turnforening er et rent idrettslag og har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler blant våre utøvere og andre som trener på vårt senter. Det er ikke lov med tobakk, alkohol eller andre rusmidler inne i våre treningsanlegg eller bruk under trening.
 • Våre ansatte trenere har det sportslige ansvaret og alle gymnaster og foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
 • Ingen skal begynne trening uten en trener fra Oslo Turnforening til stede.
 • Kun de som deltar på partiene skal oppholde seg inne i hallen. Foresatte og søsken må oppholde seg andre steder.
 • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under vanlig trening.
 • På interne og eksterne arrangement vil det være tillat å filme og/eller fotografere, men vi minner om at det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.
 • Alle er ansvarlig for å ta vare på våre treningsfasiliteter, inkludert treningsutstyr og annet inventar i våre fellesområder.
 • Når man forlater hallen skal den være ryddig. Trenere har ansvaret for å vise og lære gymnastene hvor løst utstyr skal plasseres ved endt trening. Det skal settes av tid til rydding ved behov på slutten av treningen.
 • Skumgummiklossene i gropa skal ikke rives opp.
 • Vannflasker skal settes i garderober eller på anviste plasser i hallen. Mat er ikke tillatt inne i hallen. Det er ikke tillat å trene med tyggegummi eller snus.
 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy. Langt hår må settes opp i strikk. Det er ikke behov for bruk av innesko da de fleste turner barbeint eller med turnsokker.
 • Foresatte som er med på foreldre&barn-parti skal ha egnet treningstøy. Alle som deltar i aktiviteten må ta av klokker og smykker.
 • Alle må utvise forsiktighet ved bruk av trampoliner og andre turnapparater. Utstyret er dyrt og det er ikke risikofritt å trene i apparatene.
 • Bruk av trampoliner er kun tillatt under oppsyn av trener. Når man bruker trampoliner skal det alltid være kun 1 person på trampolinene av gangen. Avklar med treneren hva du skal gjøre i forkant og hold deg innenfor ditt ferdighetsnivå. Forsøk aldri med vilje å lande på strake bein, med hodet først eller på hendene.